Laster ...

WWF Verdens Naturfond

Vi ønsker å være en del av en bærekraftig utvikling, og er brennende opptatt av at kommende generasjoner skal kunne få like flotte naturopplevelser som det vi kan. Derfor støtter Stormberg nettopp WWF Norge i dette arbeidet.

Stormberg er opptatt av natur og jobber kontinuerlig med å redusere klima- og miljøbelastningen knyttet til vår virksomhet og produkter.

Partnerskapsavtalen med WWF Verdens Naturfond har til hensikt å fremme biologisk mangfold, og spesielt jobbe for å bevare hubroen i Norge.  Vi støtter WWFs arbeid for å gjøre hubroen til en prioritert art og bedre kårene i hubroens leveområder.

I 2019 har vi også tegnet mer enn 200 rovdyrfadderskap hos WWF Norge.

Hvorfor er biologisk mangfold viktig?

Naturen gir oss ren luft, rent vann, mat – og naturopplevelser. Økosystemet henger sammen, og bortfall av en art kan virke inn på en annen. Vi har både et ansvar for å ikke ødelegge naturen, men vi har også stor nytte og glede av den. Dagens biologiske mangfold gir oss blant annet medisiner og grunnlag for liv, men det er også stort potensiale for at naturen har verdier vi i dag ikke kjenner til.

Hvorfor hubro?

Hubro er Norges største ugle, og har siden 1971 vært totalfredet i Norge. Den har likevel hatt en betydelig bestandsnedgang de siste tiårene, og er nå på den norske rødlisten over sterk truete arter. Den norske bestanden er nå vurdrt til å være et sted mellom 450 til 680 hekkende par.

Hvorfor rovdyr?

De fire store rovdyrene våre, ulv, bjørn, jerv og gaupe er alle truet og står i fare for utryddelse fra norsk natur. Rovdyr har en viktig rolle i økosystemet, og de påvirker både direkte og indirekte andre arter.

© 2020 Stormberg AS. All Rights Reserved.